Associação Budokai Shotokai de Portugal

Representante Oficial da Nihon Karate Do Shoto-kai

Kata

Kata Karate-Do Shotokai

 • Taykyoku - Shodan
 • Taykyoku - Nidan
 • Taykyoku - Sandan
 • Heian - Shodan
 • Heian - Nidan
 • Heian - Sandan
 • Heian - Yodan
 • Heian - Godan
 • Tekki - Shodan
 • Tekki - Nidan
 • Tekki - Sandan
 • Enpi
 • Bassai - Sho
 • Bassai - Dai
 • Kanku - Sho
 • Kanku - Dai
 • Jutte
 • Jiin
 • Jion
 • Chinte
 • Matsumura - No - Bassai
 • Hangetsu
 • Gankaku
 • Kururunfa
 • Kata Boken

 • Goshinpo
 • Sangetsu
 • Kata Bo

 • Sueyoshi - No - Kon
 • Matsukase - No - Kon